TANTÁRGYI TEMATIKA

2019/2020. tanév 1. félév

Jogász osztatlan képzés

Nappali tagozat

 

Tantárgy neve:

Kari jogklinika 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJDHV1980SZV

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgyelem: Szabadon választható
Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs, PhD egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Vinnai Edina, PhD egyetemi docens
Javasolt félév: bármelyik őszi félév Előfeltétel:
Óraszám: 1 óra/hét (kéthetente tömbösítve) Számonkérés módja: beszámoló
Kreditpont: 2 kredit Munkarend: nappali
Tantárgy feladata és célja:

A kari jogklinikai képzés első félévének sajátos és egységes tematikája két egységből áll: egyrészt általános módszertani képzést nyújt a hallgatóknak a későbbi gyakorlati munka végzéséhez (jogklinikai tevékenység bemutatása, érzékenyítő tréning, tényvázlat-készítés, szakmai workshop gyakorló szakemberek részvételével), másrészt bemutatja az állami szervek (Igazságügyi Hivatal, Egyenlő Bánásmód Hatóság) és különféle civil szervezetek által biztosított jogi segítségnyújtás lehetőségeit. A kurzus hallgatói lehetőség szerint bírósági tárgyaláson és tanulmányi kiránduláson is részt vesznek a félév során, valamint konkrét ügyek kezelésébe és megoldásába is bepillantást kaphatnak a jogklinikai tevékenységben részt vevő intézetekben (polgári jogi, munkajogi, környezetjogi ügyekbe a Civilisztikai Tudományok Intézete, állatvédelmi ügyekbe az Államtudományi Intézet, alapjogi és esélyegyenlőségi ügyekbe a Jogelméleti Intézet révén).

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T8, T9, T13, T15, T17

képesség: K5, K6, K11, K14, K19, K23, K28, K33

attitűd: A2, A6, A8, A10, A14, A16, A18, A19

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F7, F8

Tantárgy tematikus leírása:
Előadás:

1.       Tájékoztató a kari jogklinikáról, a félév és a követelmények megbeszélése

2.       Az intézeti/tanszéki jogklinikák bemutatkozása

3.       Érzékenyítő tréning, ügyvédi hivatás és társadalmi felelősség

4.       Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenysége (az EBH B.-A.-Z. megyei referensének előadása)

5.       A civil jogvédelem lehetőségei

6.       Tényvázlat-készítés (ügyvéd vendégelőadó)

7.       Tárgyaláslátogatás

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Szabadon választható tárgyként nincs félévközi számonkérés.

A beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

Teljesítés módja: írásbeli beszámoló háromfokozatú értékeléssel.

Teljesítés értékelése: a háromfokozatú értékelés az alábbi százalékos megoszlás alapján alakul ki:

Kiválóan megfelelt (5): 75–100 %

Megfelelt (3): 51–74 %

Nem megfelelt (1): 0–50 %

Kötelező irodalom:

1. Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Budapest: Osiris, [legfrissebb kiadás]

2. Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen – Értekezés a magyar alkotmányról. Budapest: Osiris, 2009.

3. Lamin Khadar: The Growth of Pro Bono in Europe. Using the Power of Law for the Public Interest. (PILNet-report, available in pdf-format)

 

Ajánlott irodalom:

1. Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé – A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések. L’Harmattan Kiadó, 2012.

2. Szabó Máté Dániel: Az információs hatalom alkotmányos korlátai. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.

3. Leah Wortham and Daniela Ikawa (ed.): The New Law School: Reexamining Goals, Organization, and Methods for a Changing World. PILnet (then Public Interest Law Institute) and Jagiellonian University, Krakow, 2010.